• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası

DERNEĞİMİZ BANKA HESAP NUMARALARI

                   DERNEK YILLIK ÖDENTİSİ : 60TL                                                    

DERNEK HESABI :TC ZİRAAT BANKASI 64431512-5005   1402-Pozcu şubesi Mersin  İBAN :TR97 0001 00140264 4315 1250 05 
Üyelik Girişi
OKULDAŞLARIMIZ NERELERDE
BAL
 
  
 
 ALİ TÜRKOĞLU
 0533 7257144
          MERSİN
aliturkoglubalci@gmail.com
 
Gerçek BAL yemek
isterseniz 
Okuldaşlarımızdan 
Ali Türkoğlu'nun
 Ballarından
alınız. 
PETEK BAL:1 Kg:45 TL
SÜZME BAL:1KG:35 TL
 TOPTAN 1 TENEKE BAL :
650 TL OLARAK VERİLECEKTİR...  

BALIMIZ GARANTİLİDİR
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi3
Bugün Toplam52
Toplam Ziyaret394506
İNOX ÇELİK KAPILARI

 
 
  
 
 
  
 
 
 

 BURADA

HER GÜN

YAYIMLANACAK

REKLAMLARINIZA 

2014 YILI İÇİN

100(Yüz)TL.

ÜCRET

ALINACAKTIR

 

SANDIK YÖNERGEMİZ

 

 

 MERSİN İLKÖĞRETMEN OKULU MEZUNLARI DERNEĞİ
YARDIMLAŞMA SANDIĞI YÖNERGESİ
 
 
1.BÖLÜM
GENEL HÜKÜMLER

 

Sandığın Adı ve Merkezi
Madde:1- MERSİN İLKÖĞRETMEN OKULU MEZUNLARI YARDIMLAŞMA DERNEĞİ YARDIMLAŞMA SANDIĞI adı ile bir sandık kurulmuştur.
Sandığın kısa adı; MİOMSAN'dır.
Sandığın merkezi Mezitli'dedir.

Sandığın Amacı
Madde:2- Sandığın amacı üyeleri arasında yardımlaşma ve dayanışmayı sağlamak, üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddeleri ile diğer mal hizmetlerle kısa vadeli ihtiyaçlarını karşılamaktır.

Sandığın Faaliyetleri
Madde:3- Sandık amaçlarını gerçekleştirmek üzere aşağıdaki faaliyetlerde bulunur.
1)Üyelerini tasarrufa teşvik etmek,
2)Kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak,
3)Gerektiğinde üyelerinin yiyecek, giyecek ve dayanıklı tüketim maddeleri ile diğer mal ve hizmet ihtiyaçlarını karşılamak üzere faaliyetlerde bulunmak,
4)Ekonomik gücü artırıcı her türlü faaliyetlerde bulunmak,
5)Sosyal yardımlarda bulunmak(doğum,evlenme ve ölüm),
6)Dernek tüzüğünün amaç ve faaliyetler maddelerinde belirtilen diğer faaliyetleri yerine getirmek,
7)Amacın gerektirdiği taşınır ve taşınmaz malları Dernek adına tescil ettirerek satın almak ve kullanmak,

2. BÖLÜM
ÜYELİK

Üye Olma Hakkı
Madde:4- Sandığa üye olarak gireceklerin,Mersin İlköğretmen Okulu Mezunları Derneğine üye olmaları şarttır.
Dernek üyesi olanlar Sandık Üyesi de olabilirler.
Sandığa üye olmak isteyenler Yönetim Kuruluna yazılı başvurmak zorundadırlar.Ancak,"Sandık yönetim kurulu" kararı ile sandık üyeliğine kabul edilenler sandık üyesi olurlar.

Üyelikten Çıkma
Madde:5- Dernek Üyeliği son bulanların Sandık üyelikleri de son bulur.
Dernekle ilişkilerini donduranların sandık üyelikleri de dondurulur.Sandık üyeliği,üyenin Sandık üyeliğinden ayrılma dilekçesi ile ya da ölümü halinde kendiliğinden sona erer.Her üye Yönetim Kuruluna yazılı olarak bildirmek kaydı ile dernek üyeliğinden çıkma hakkına sahiptir.
Çıkan veya çıkarılan üyelere,biriktirme fonundaki çıkma veya çıkarılma tarihindeki toplam birikintilerinin karşılığı,sandığın mali durumu da dikkate alınarak,yönetim kurulu kararıyla,nakit veya taksitle ödenir.Sandıktan çıkan ya da çıkarılan üyeye hiçbir şekilde faiz ödenmez.

Üyelikten Çıkarılma
Madde:6- Derneğe üyelik şartlarını kaybedenler,dernek üyeliği son bulanlar ile sandık amacına aykırı hareket edenler ve sandığı maddi zarara sokanlar veya üyelik aidatlarını bir yıl ödemeyenler Yönetim Kurulunun 2/3 çoğunluk kararı ile Sandık üyeliğinden çıkarılabilirler.
Bu şekilde çıkarılanlar Genel Kurul'a yazılı itirazda bulunabilirler.
Yönetim Kurulu bu itirazı ilk Genel Kurul gündemine almak mecburiyetindedir.Genel Kurul Kararı kesindir.

Üyelerin Yükümlülüğü
Madde:7- Sandığa üye olanlar bu Yönetmelik hükümleri ile Dernek Tüzüğü ve ilgili mevzuata uygun olarak Genel Kurulca çıkarılan yönetmelik ve Genel Kurul kararlarını aynen kabul etmiş sayılır.

Üyelik Hakları
Madde:8- Sandık üyeleri eşit haklara sahiptir.Her üyenin Genel Kurulda bir oy hakkı vardır.Üye Genel Kurulda oyunu bizzat kullanır.
Ancak;sandık merkezine 3 saatten fazla uzaklıkta bulunan üyelerin,sandık merkezindeki bir başka üyeye mektupla ya da e-posta ile vekalet vermesiyle oy kullanılır.Ancak bir üye bir vekalet alabilir.Sandığın üye sayısının 1000 kişiyi aşması durumunda,Mersin ili dışında,aynı ilde ikamet edenlerin seçecekleri bir temsilcinin il temsilcisi olarak Genel Kurula katılması esastır.
Üyeler Sandığın ve sandığa bağlı fonların faaliyetlerinden bu yönetmelik hükümlerine göre ve Genel Kurulca çıkarılacak diğer kararlarla tanınan haklardan üyelik süreleri ve katılma payları ile orantılı olarak yararlanırlar.

3. BÖLÜM
SANDIĞIN ORGANLARI

Sandığın Organları
Madde:9- Sandığın Organları şunlardır.
a) Genel Kurul
b) Yönetim Kurulu
c) Denetleme Kurulu

Genel Kurulun Teşekkülü ve Toplanma Zamanı
Madde:10- Genel Kurul Sandığın en yetkili üst organı olup Sandık üyelerinden teşekkül eder.
Sandık tüzüğünün mülki idare amirliğine bildirilmesinden itibaren altı ay içinde sandık genel kurulunun toplanması ve sandık organlarının oluşturulması zorunludur.Sandık organlarının oluşturulmasına kadar,Sandık işlerini yürütmeye dernek yönetim kurulu yetkilidir.Sandığın ilk genel kurulu,dernek yönetim kurulunun çağrısı üzerine toplanır.
Genel Kurul normal ve olağanüstü olmak üzere iki şekilde toplanır. Genel Kurulun normal toplantısı 3 yılda bir Dernek Genel Kurulundan en az bir ay öncesinden yapılır.Genel Kurulun Toplantı tarihi yer ve saatini Yönetim Kurulu tespit eder ve usulüne göre gerekli formaliteleri yerine getirerek Genel Kurulu toplar.
Olağanüstü Genel Kurul,Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulunun gerekli gördüğü haller ile üyelerinin en az beşte birinin yazılı isteği üzerine her zaman toplanabilir.Olağanüstü Genel Kurulun toplantı tarihi, yer ve saatini tespit ile gerekli Kanuni formalitelerini yerine getirmek Yönetim Kurulunun görevidir.
Yönetim Kurulu,Denetleme Kurulunun talebi veya üyelerin en az beşte birinin yazılı talebi üzerine Genel Kurulun olağanüstü toplanması gerektiğinde,bir ay içinde Genel Kurulu toplantıya çağırmak zorundadır.
Olağanüstü Genel Kurul yapılması Sandık Yönetmeliğinde belirtilen tarihte olağan Genel Kurul toplantısı yapılması yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
Genel Kurul,Sandık Merkezinin bulunduğu yerde yapılır.

Çağrı Usulü
Madde:11- Genel kurul, yönetim kurulunca, en az onbeş gün önceden toplantıya çağrılır.Bu amaçla toplantının günü, saati, yeri ve gündemi,en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek,yazılı olarak bildirilmek,üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır.
Bu çağrıda birinci toplantıda çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa ikinci toplantının hangi gün,saat ve yerde yapılacağı da belirtilir.İlk toplantı ile ikinci toplantı arasında ki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.
Toplantı başka bir sebeple geri bırakılırsa,durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle üyelere duyurulur.İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren iki ay içerisinde yapılması zorunludur.
Üyeler ikinci toplantıya da yukarıda belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.
Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Toplantı Yeri
Madde:12- Genel Kurul toplantıları Sandık Merkezinin bulunduğu yerden başka yerde yapılamaz.

Toplantı Yeter Sayısı
Madde:13- Genel Kurul Sandık yönetmeliğine göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılmasıyla toplanır.
İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa,ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz.Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı,Yönetim ve Denetleme Kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.

Genel Kurulun Toplantı Usulü
Madde:14-Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur.Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri,yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir.Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.Kimlik belgesini göstermeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar ile genel kurula katılma hakkı bulunmayan üyeler toplantı yerine alınmaz.Bu kişiler ve dernek üyesi olmayanlar, ayrı bir bölümde genel kurul toplantısını izleyebilirler.
Yönetmeliğin 13.Maddesinde belirtilen sayı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır.Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.
Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden birisi tarafından açılır.
Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir Başkan, bir Başkan Vekili ve bir yazman seçilir.
Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. Genel kurul, gündemdeki konuların görüşülerek karara bağlanmasıyla sonuçlandırılır.Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır;Ancak değişen durumlarda 8.madde göz önüne getirilerek hareket edilir.
Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Genel kurul sonuç bildirimi
Madde 15-Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren ve Ek-3'te yer alan Genel Kurul Sonuç Bildirimi mülki idare amirliğine verilir. Genel kurul toplantısında tüzük değişikliği yapılması halinde; genel kurul toplantı tutanağı, tüzüğün değişen maddelerinin eski ve yeni şekli, her sayfası yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğunca imzalanmış dernek tüzüğünün son şekli, bu fıkrada belirtilen süre içinde ve bir yazı ekinde mülki idare amirliğine verilir


Genel Kurulda Görüşülecek Konular
Madde:16-Genel Kurul toplantısında yalnızca Gündemde yer alan maddeler görüşülür.Ancak,Genel Kurulda mevcut üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konular Genel Kurul gündemine alınmak zorundadır.

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Madde:17-Aşağıdaki hususlar Genel Kurulca görüşülüp karara bağlanır.
1)Gündemi aynen veya değiştirerek kabul etmek,
2)Yönetim Kurulunun,hazırladığı çalışma raporları ile Denetim Kurulunun raporlarını inceleyerek,Yönetim ve Denetim Kurullarının ibra edilmesi,
3)Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin aynen veya değiştirilerek kabul etmek,
4)Yönetim ve Denetleme Kurullarının asil ve yedek üyeliklerini açık ya da kapalı oylama ile seçmek,
5)Yönetim Kurulunun teklifi üzerine üye aidatlarının tespiti veya bu hususta Yönetim Kuruluna yetki vermek,
6)Mevzuatta ve Yönetmelikte yapılması belirtilen diğer görevleri yerine getirmek,
7)Sandık Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin ve diğer görevlilerin hakları hususunda her türlü kararı almak;Her türlü maaş,huzur hakkı ve yolluk verilip verilmeyeceğine,verilecekse miktarlarını belirlemek,
8)Yönetmelikte belirtilen tesislerin açılmasına, kapanmasına karar vermek ve işletme esaslarını tespit etmek.
9) Yardımlaşma sandığı hizmetlerinin yürütülmesi ve fonların idaresi için, alış-veriş merkezleri kurulması veya dışarıdaki ticari kuruluşlarla anlaşma yapılması hususlarında yönetim kuruluna yetki vermek,
10)Amacın gerektirdiği taşınır ve taşınmaz malların kiralanması ya da satın alınması için yönetim kuruluna yetki vermek,
11) Yardımlaşma Sandığının tasfiyesi(feshi)hakkında karar vermek,

Oy Kullanma ve Karar Alma Şekilleri
Madde:18-Oylama,aksine bir karar alınmadıkça gizli oyla yapılır.Gizli oylamada Yönetim Kurulunca mühürlenmiş kağıtlar veya oy pusulaları kullanılır.
Sayım ve döküm işlemi oy verme işlemi tamamlandıktan sonra yapılır.
Açık oylama ise işaret oyu verilmek suretiyle yapılır.
Kararlar iştirak eden üyelerin yarıdan bir fazlasının oy çoğunluğu ile alınır.

Yönetim Kurulu
Yönetim Kurulunun Teşekkülü
Madde:18- Sandık Yönetim Kurulu,Sandık Genel Kurulunca 3 yıllığına seçilecek 3 asil, 3 yedek üyeden oluşur.Seçim pusulalarına her üye en çok 3 kişi yazar. En çok oy alanlardan ilk 3'ü asil, 2'nci 3'ü yedek olarak seçilmiş olurlar.Oyların eşit olması durumunda Başkanlık Divanı önünde kura çekilir.İbra edilmiş olmak kaydıyla Yönetim Kurulu üyelerinin yeniden seçilmesi mümkündür.Yönetim Kurulu asil üyeliğine seçilenler kendi arasında gizli oyla bir Başkan,bir sekreter, bir sayman üye seçerler. Bu göreve seçilenlerin istifaları halinde Yönetim Kurulu üyelikleri sona erer.
Yönetim kurulu üyeliğinden herhangi bir suretle ayrılanların yerine yedek üyelerden en çok oy almış olanlar oy sırasına göre asil üyeliğe geçerler.Mazeretsiz olarak üç toplantıya katılmayan üye istifa etmiş sayılır.

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri
Madde:19- Yönetim Kurulu aşağıda belirtilen görevleri yapar ve yetkileri kullanır.
Sandık Yönetim Kurulu,Dernek Yönetim Kurulunca verilecek yetkiye istinaden,sandıkla ilgili konularda mahkemeler ve idare makamlarında Sandığı temsil edebilir,Sandığa izafeten her türlü hukuki tasarruflarda bulunabilir.
1)Sandığı temsil etmek ve bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,
2)Sandığın Gelir-Gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak,
3)Genel Kurul toplantılarının tarihini tespit etmek, gündemi hazırlamak ve bu hususta Kanuni formaliteleri yerine getirmek,
4)Yıllık hesap raporlarını ve bilançolarını hazırlayıp,Genel Kurula sunmak,
5)Sandık sermayesinin nemasını sağlayıcı tedbirleri almak, ve buna ait iş programını hazırlayarak Genel Kurula arz etmek, onaylanması halinde de tatbik etmek,
6)Personel masrafları,yolluklar ve sair gerekli masraflara ilişkin gider tahminlerini detaylı olarak içeren yıllık masraf bütçesi tasarısını hazırlamak,Genel Kurula arz etmek ve yıl içinde sarfiyatı ancak Genel Kurulca kabul edilen yıllık masraf bütçesi çerçevesinde yapmak,
7)Sandığın mali durumunda sarsıntı olabileceği umulan hallerde gerekli tedbirleri alarak Genel Kurulu derhal toplayıp onayına sunmak,
8)Sandık faaliyetlerinde görevlendirilecek personel adedini ve bunların unvanları ile verilecek ücreti tespit etmek,
9)Sandık Yönetmeliğinin ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak,Genel Kurulca ve Dernek Yönetim Kurulunca verilecek görevleri yerine getirmek, yetkileri kullanmak,
10)Sandık Yönetim Kurulu her türlü tasarrufunda Dernek Yönetim Kuruluna ve Genel Kurula karşı sorumludur.
Yönetim Kurulu,sandık ikametgahında önceden kararlaştırılacağı gün ve saatte çağrısız toplanır.Yönetim Kurulu Başkanı gerek gördüğü her zaman Yönetim Kurulunu toplantıya çağırabilir.
Yönetim Kurulunca kararlar toplantıya katılan üyelerin ekseriyet reyi ile alınır.Ancak prensibe uygun kararlarda iki kişilik çoğunluk aranır.
Kararlar sıra ile karar defterine geçirilerek üyeler tarafından imzalanır. Muhalefette kalan üye muhalefet sebebini kararın altına yazmak suretiyle imza eder.

Yönetim Kurulunun Yedek Üyelerle Tamamlanamaması
Madde:20- Yönetim Kurulu üye sayısı boşalmalar sebebiyle yedeklerin de getirilmesinden sonra yarıdan aşağı düşerse Genel Kurul mevcut Yönetim Kurulu üyeleri veya Denetleme Kurulu Üyeleri tarafından bir ay içinde olağanüstü toplantıya çağrılır.
Çağrının yapılmaması halinde Sandık üyelerinden birinin başvurması halinde Mahallin Sulh Hukuk Hakimliği sandık üyelerinden seçeceği üç kişiyi bir ay içinde Sandık Genel Kurulunu toplamakla görevlendirilebilir.

Denetleme Kurulu
Denetleme Kurulunun Teşkili ve Görevleri
Madde:21- Denetleme Kurulu 3 asil, 3 yedek üyeden oluşmak üzere Genel Kurulca, Dernek Denetleme Kurulu asil ve yedek üyeleri arasından, üç yıl için Mersin merkez ilçelerinde bulunan üyelerden seçilir.
Sandığın bağlı olduğu derneğin genel kurulu,yönetim kurulu veya denetim kurulu, sandığın denetimini her zaman yapabilir. Dernek ve sandık denetim kurulları en az yılda bir kez olmak üzere sandık hesap ve faaliyetlerinin denetimini yapmakla görevli ve yetkilidir. Yönetim Kurulu, görevlerini yapabilmeleri için her türlü defter, evrak ve vesikalarla, kıymetli evrakı talep ettiklerinde Denetim Kuruluna vermek zorundadır.
Denetim sonuçları bir rapor halinde sandık genel kurulu ve toplandığında dernek genel kuruluna sunulur.
Denetleme Kurulu verdiği iki rapora rağmen Yönetim Kurulunun çalışmalarında gördüğü noksanlıkların düzeltilmediği ve sandık menfaatlerine helal getirildiğini tespit ettiği an durumu Dernek Yönetim Kuruluna bildirir.
Denetleme Kurulu üyeleri istediği takdirde Yönetim Kurulu toplantılarında bulunabilirler. Ancak oy kullanamazlar. Yönetim Kurulunu yazı ile ikaz edebilirler.Ancak idari işlere müdahale edemezler.
Denetim Kurulu üyeleri görevlerini yaparken birbirlerine bağlı değillerdir.
Denetleme Kurulu üyelerinin tekrar seçilmeleri mümkündür.

4. BÖLÜM
MALİ HÜKÜMLER
Aidat Miktarı ve Tahsil Şekli
Madde :22-Sandığın üyeleri,Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurulca tespit edilecek miktarlarda ilk giriş aidatı ve her ay üyelik aidatı öderler.
İlk giriş aidatı,sandığa ilk defa giren üyeden bir kereye mahsus olmak üzere alınır.Yönetim Kurulunun teklifiyle ve Genel Kurul kararıyla değiştirilebilir.
Yıllık aidat miktarı;aylık aidat miktarının, on iki katıdır.
Üyeler,bu Yönetmelikte belirtilen fonlardan faydalanmak için,Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine Genel Kurulca tespit edilecek Fon Katılma Paylarını Yönetim Kurulunca belirlenen ödeme esasları dahilinde ödemeyi kabul ederler.

Sandığın Gelirleri
Madde :23-Sandığın gelirleri şunlardır.
1)Giriş aidatı;1.00 TL
2)Üyelik aidatı;Aylık aidat 5.00 TL,Yıllık aidat 60.00 TL
3)Satış yerleri gelirleri,
4)Sandık mevcutlarının nemalandırılmasından elde edilecek gelirler.
5)Sandığın, Dernek Tüzüğü ve bu Yönetmelik gereğince yapacağı diğer faaliyetlerden elde edilen gelirler,
7)Gerçek ve tüzel kişilerin her türlü bağışları ve yardımlar,
8)Diğer gelirler,

Gelirlerin Toplanması ve Giderlerin Harcamasındaki Usul
Madde : 24 - Bu yönetmelik hükümlerine göre üyenin taahhüt ettiği aidatlar ve borçları,Yönetim Kurulunca belirlenmiş olan ödeme esasları dahilinde sandık hesaplarına yatırılır.
Harcamalar ise yönetim kurulu kararıyla ilgili işyeri veya kimseye fiş,fatura veya gider makbuzu ile elden veya banka dekontu yoluyla yapılır.Bankalarca verilen hesap dökümleri ve dekontlar alındı ve harcama belgesi yerine geçer.

Diğer dernek gelirleri alındı belgesi ile alınır ve giderler harcama belgesi ile yapılır. Bu belgelerin saklanma süresi özel mevzuatta gösterilen süreler saklı kalmak üzere beş yıldır.


Madde 25:-Sandık Görevlileri ve Ücretleri :
Sandık hizmetlerini yürütebilmek için sandık yönetim ve denetim kurullarında görev alanlara Yönetim Kurulunun kararı ile kayıp yevmiye ve yolluk 50.00(Elli) TL.ödenebilir.Ödenecek tutarı kurul üyeleri alıp almamakta serbettirler.Bu tutarı azaltıp çoğaltmaya Genel Kurul yetkilidir.

Alacağın ve Borçların Tahsili Usulü
Madde 26:- Sandık Yönetmeliğinin 24. Maddesi çerçevesinde borçlar tahsil edilir.Ancak borçlarını zamanında ödemeyen borçlu hakkında Sandık tarafından Borçlar Kanunu hükümlerine göre takibat yapılır.


Madde 27: Yardımlaşma Sandığı giderleri şunlardır;
-Demirbaş alım giderleri,
-Kırtasiye ,PTT ve Noter giderleri,
-Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin Yardımlaşma Sandığı için yaptıkları zorunlu giderler,
-Çalıştırılanlara verilen ücretler,
-Kiralanan gayri menkullerin kira ücreti ile elektrik,su masrafları ile diğer zorunlu giderleri,
-Gayri menkullerin bakım ve onarım giderleri ile elektrik,su masrafları ve diğer zorunlu giderler,
-Umulmadık diğer zorunlu giderler,


5.BÖLÜM
SANDIKÇA OLUŞTURULACAK FONLAR
Sandık üyesi,istediği fona katılmakta serbesttir.

BİRİKTİRME FONU

Fon Aidat ve Gelirleri
Madde :28-Sandık tarafından oluşturulan fonların gelirleri şunlardır.
1)Giriş aidatı;1.00 TL,
2)Katılım payları,(Aylık aidat 50.00 TLYıllık aidat 600.00 TL)
3)Fon birikimlerini,Ulusal Bankalara yatırmak suretiyle,
4)Fon birikimlerini,Yatırım Fonuna,Devlet Tahvili veya Hazine Bonosu'na yatırmak suretiyle,
5)Sandıkça yapılan sosyal faaliyetler ile diğer sandık gelirleri,
6)Fon mevcutlarının nemalandırılmasından elde edilecek gelirlerden oluşur.

Fonlardan Yararlanma Esasları
Madde:29- Fonlara katılan üyeler Fonlardan eşit oranda yararlanır. Ancak üyelerden evlenenler, tabi afetlere uğrayanlar (Deprem, yangın, sel, salgın hastalık vs.) bu durumu resmi belge ile belgelendirmeleri halinde İhtiyaç Kredisi Fonundan öncelikle yararlanırlar.

Üyelerin Vasiyetname Verebilecekleri
Madde:30- Üyeler ölümleri halinde bu fondan yapılacak yardımların kime veya kimlere hangi oranlarda verileceği hususunda bir vasiyetname verebilirler.
Vasiyetnameler kapalı zarf içinde ve makbuz mukabilinde verilir. Vasiyetnamelerde gösterilen kişilere gösterilen oranlarda ödeme yapılır. Vasiyetnamelerde yazılı kimselerden ölenler olmuş ise bunlara yapılacak yardım vasiyetnamede yazılı diğer kişilere eşit oranda bölüştürülür. Vasiyetname verilmemiş veya vasiyetnamede yazılı kişilerin hepsinin ölmüş bulunması hallerinde, yardım üyelerin Kanuni Mirasçılarına yapılır. Vasiyetnamede gösterilen kişilere ve Kanuni mirasçılarına yapılacak ödemeler dışında Sandığa herhangi bir külfet yükletilemez.
Üyeler vasiyetnamelerini her zaman değiştirebilirler.Vasiyetname vermeden ve kanuni mirasçı bırakmadan ölenlere yapılacak yardım Sandığa kalır.

BÖLÜM 2
KREDİLER

KREDİLERDEN YARARLANMALARIN GENEL ESASLARI
(Üyelere verilecek borç en çok 60 ay vadelendirilir)

Madde 31 : Üyeleri tasarrufa teşvik etmek, ihtiyaç maddelerini toplu ve ucuz şekilde sağlamak ve dağıtmak amacıyla Sandık bünyesinde bir
biriktirme fonu kurulmuştur.Üyelerin bu fonun özel hesabındaki paralar kendi paralarıdır.
Sandık üyesi olup bu yönetmelikte belirtilen kredilerden yararlanmak isteyen kişiler için uygulanacak genel esaslar;
1-En az 6 ay aidat ödeyen üyeler bu yönetmeliğin 32.Maddesinde belirtilen limitler dâhilinde kredi isteme hakkına sahiptir
2-a)Kredi başvurusu için Sandıkça hazırlanacak formlar usulüne uygun şekilde eksiksiz ve borçlu sıfatıyla kabul ve taahhüt ederek doldurup imzalayarak,aslını elden veya posta ile sandığa göndererek,
b)Internet güvenlik sözleşmesi imzalamış olan üyeler internet üzerinden, Kredi Talebinde bulunurlar.
3- Ücretlerinde haciz bulunan:üyeler kredi kullanamaz.
5- Kredi limitlerinin artması durumunda kredi kullanan üyeye aradaki fark ödenmez.
6-Üyeler,istekleri halinde kredi kullanabilirler.Olağanüstü durumlar nedeniyle kredi alan üyenin normal kredi alma hakkı saklıdır.Borcunu ödeyemeyecek olanlara ikinci kez kredi verilir ve önceki borç düşüldükten sonra kalan borç net olarak ödenir.Ancak bu durumun birden fazla olmamasına dikkat edilir.
7- Krediyi vadeden önce ödeyenlerin aynı tür kredi talepleri,kapattıkları kredinin normal vadesinden önce karşılanmaz.
8- Kredi istek formları Sandık"Gelen Evrak Defterine"geliş sırasına göre kaydedilir.
9- Kredi istekleri;Sandığın mali durumu ve nakit imkanları esas alınarak değerlendirilir.
10- Kredi isteklerinin 30 gün içerisinde karşılanamaması halinde, durum sebepleri ile birlikte istek sahibine bildirilir.
11-Sandık Yönetim Kurulu kredilere ayrılan fonun talepleri karşılamaması durumunda başvurular aşağıdaki kriterlere göre değerlendirilir.
üyelik süresi
kredi için başvuru tarihi
daha önce krediden yaralanıp yaralanmadığı.
Aidatlarını düzenli ödeme durumu

B KREDİ TÜRLERİ

İHTİYAÇ KREDİSİ
Madde 32: En az altı ay(6)süreyle sandık üyesi olanlara ihtiyaçlarını karşılamak üzere kefilsiz olarak düzenlenecek istek formuyla genel ihtiyaç kredisi verilir.
Genel ihtiyaç kredisinin limiti aşağıda gösterilmiş olup bu tutarları her yıl ocak ayı içinde yönetim kurulunca yeniden belirlenir ve ilan edilir.

Sandık üyelerinin alabilecekleri kredi miktarları ;
- Birinci borçlanma 1000 TL olup 10 ay da eşit olarak ödenir.
- İkinci borçlanma 2500 TL olup 25 ay da eşit olarak ödenir.
- Üçüncü borçlanma 5000 TL olup 20 ile 40 ayda eşit olarak ödenir.
- Diğer borçlanmalarda ise 10.000 TL.ile 25.000 TL arasında olup 40 ile 60 ayda eşit olarak ödenir.

DİĞER KREDİLER
Madde 33 : Sandık üyelerinin ,sandığın mali durumuna göre konut ve eğitim-öğrenim kredileri ile ilgili olarak daha sonra hazırlanabilecek yönetmelikler doğrultusunda farklı kredi türlerinden yararlandırılması yoluna gidilebilir.

MİKROKREDİ
Madde 34 :Mikrokredi:Mikrokredi verilip verilemeyeceği Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

KREDİ KULLANIMINDA SINIRLAMA VE DİĞER HÜKÜMLER
Madde 35 : Kredi kullanımında uygulanacak sınırlamalar:
sandık yönetim kurulu,sandığın mali durumuna göre her kredi türü için bir fon tespit etmeye ve değiştirmeye yetkilidir.
Sandık yönetim kurulu,borç talep eden üyenin üyeliği,giriş tarihi,biriktirme fonundaki tasarrufları ve daha önce borç alıp almadıkları puanlanarak başvurular sıraya konulur ve bu sıralama üzerine her ay sandık gelirinin % 95 ini sandık üyelerine dağıtır.Kalan % 5 i tutarındaki parayı her ay bankada bloke eder.Başvuru yapılan ayda sıraya giremeyen sandık üyesi,daha sonraki ayda sıraya alınır.
Sandık yönetim kurulu,kredilerin normal ve gecikme masraf karşılıklarının oranı ile bunların tarihini saptamaya sandığın nakit durumuna göre gerekirse kredileri belirli bir süre durdurmaya,istek formu taahhütname-borç senedi ve diğer formları tanzim etmeye ve değiştirmeye günün koşullarına göre masraf karşılık oranları dahil kredi koşullarını yeniden düzenlemeye yetkilidir.
Bu yönetmelikte yazılı kredilerin kullandırılması ve belgelendirilmesi kredi kullanana aittir.
Bu yönetmelikte yazılı kredilerin kullandırılmasının gecikmesinden veya yerine getirilmemesinden sandık herhangi bir sorumluluk yüklenmez.
İhtiyaç kredisini kullanmak isteyen üyeye,diğer kredi borç bakiyeleri düşüldükten sonra kredi verilir.
Her ne suretle olursa olsun dernek üyeliği sona erenlerin borçları sandıktaki alacaklarından mahsup edilir.Bakiye kalırsa taksit vadelerinde tahsil olunur.
Sandık üyelerinden,herhangi bir sebeple ayrılmak isteyenlere,toplam birikintilerinin karşılığı,nakit veya sandığın mali durumu da dikkate alınarak,taksitle ödenir.Sandıktan faiz ve tazminat talebinde bulunulmaz.
Ölen üyelerin borçlarını varislerinin bir ay içerisinde borcu taahhüt ve kefillerinin kabul etmeleri halinde normal taksitlerle tahsil edilir.
gerçeğe aykırı beyanda bulunan veya belge veren üyeler bir daha hiçbir krediden yararlanamaz.

KREDİLERİN TAHSİLİ
Madde 35: Kredi taksitleri,ödeme planına göre kredinin açıldığı tarihi takip eden ayın 15-20' sinde üye elden veya sandığa ait açılan hesaba her ayın 15 -20.günleri arasında yatırılmak suretiyle ya da üyenin maaş aldığı bankaya otomatik ödeme talimatı verilmesiyle tahsil edilir.Krediyi kullanan üye borcunu takip etmekle yükümlüdür.
Üyenin aylığından ele geçen miktar kredi taksitlerini karşılamadığı takdirde aradaki fark ile,taksit miktarları her ayın 15-20. günleri arası düzenli olarak sandığın hesabına yatırılır ve banka dekontları her ay sandığa ibraz edilir.Herhangi bir nedenle taksitlerin ödenmemesi halinde ikinci aydan sonra,ödenmeyen her ay için % 1 faiz uygulanarak sandığın ilk talebinde defaten tahsil edilir.

BORCUN MUACCELİYEETİ :
Madde 36: Bu yönetmelikte yazılı bütün kredilerde(ölüm hali hariç)
sandık üyeliğinin sona ermesi,
Gerçeğe uygun olmayan belgeler verildiğinin anlaşılması,
Yönetmelik hükümlerine aykırı davranışlarda bulunulması,
üyenin kredilerden yararlanamayacağının ve bu durumun devam ettiğinin sonradan öğrenilmesi,kredi taksitlerinin üst üste 3 veya muhtelif zamanlarda 4 ay ödenmemesi:hallerinde borcun tamamı muaccel hale gelir ve varsa gecikme faizi ile birlikte defaten tahsil edilir.Borç ve faizlerin defaten ödenmemesi halinde 40. maddede belirtilen faiz oranının iki katı uygulanmak suretiyle takip ve tahsili yoluna gidilir.

KREDİLERİN SON BULMASI
Madde 37:Kredi taksitlerinin tamamının süresinde veya defaten tahsili ile yada muaccel duruma gelen borçların idari ve hukuki yolla tüm gecikme masrafları karşılıkları dahil tahsil edilmesiyle son bulur.

SOSYAL YARDIM FONU
Madde 38: Üyeler arası dayanışmayı artırmak için kurulmuştur.
Üyelerin ölümleri halinde,diğer üyelerden alınan 10.00 TL si,ölen üyenin ailesine masraflara katılım payı olarak ödenir.
Üyenin yapacağı düğün,sünnet vb. törenler için üyelerden alınacak 5.00 TL si,üyeye hediye karşılığı olarak ödenir.Bu tutarları artırıp azaltmaya Genel Kurul yetkilidir.

Madde 39: bu yönetmelik kapsamında üyeyi ilgilendiren her türlü değişikliklerden olabilecek,
Kredi limitleri,
Yeni ihdas olacak kredi tür ve şartları,
Her kredi için ayrılan fon kaynaklarının yetmezliği,
Kredilerin vade süresi,
Kredilere uygulanacak faiz oranları,
Kredilerin açılış ve durdurma tarihleri,

gibi hususlar uygulamadan önce üyelere duyurulur.

Madde 40: Kullandırılacak her türlü kredinin kullandırım ve kullandırım sonrası doğabilecek her türlü hukuki ihtilaflarda Türk Ticaret Kanunu ve İcra İflas yasası hükümleri uygulanır.

Madde 41: Hukuki sorunların çözümünde Mersin Mahkemeleri yetkilidir.

Uygulanacak Faiz Oranı
Madde42-Üyelere verilecek krediler için faiz alınmayacaktır.Ancak borcunu özürsüz olarak iki ay geciktiren üyelerden % 1 oranında masraf talep edilir.

 

SON HÜKÜMLER
Satış Yerleri

Madde:43- Sandık amaçlarını gerçekleştirebilmek ve üyelerin mal ve hizmet ihtiyacını karşılamak amacıyla çalışma esasları Genel Kurulca tespit edilmek şartıyla satış yerleri açabilir ve işletebilir veya bu hususta diğer AVM(Alış veriş merkezi)lerle ile işbirliğinde bulunabilir.

Aktarmalar
Madde:44- Bütçenin bölüm ve maddeleri ile fonlar arası aktarma yapmaya Yönetim Kurulu yetkilidir.

 

Tutulacak Defter ve Kayıtlar
Madde:45- Sandık,
a) Karar defteri: Yönetim kurullarının kararları gün ve sayı sırası ile bu deftere yazılır. Kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
b) Üye kayıt defteri: Sandığa üye olarak girenlerin kimlikleri ve giriş tarihleri bu deftere işlenir.
c) Evrak kayıt defteri: Sandık yönetimine ilişkin gelen ve giden evrak, gün ve sayı sırasıyla bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır.
d) Demirbaş defteri: Sandığın demirbaş eşyası bu deftere, alınış tarihleri ve değerleri belirtilerek yazılır.
e) Yevmiye defteri, büyük defter ve envanter defteri: sandık adına alınan gelirler ve yapılan giderler ile envanter kayıtları, açık ve düzenli olarak bu defterlere işlenir. Sandıklar bilanço esasına göre defter tutarlar. Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan
Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.Bu maddede sayılan defterler ile sandıkça tutulması uygun bulunan öteki defterlerin, dernekler birimi ya da noterlerce onaylanması zorunludur.

Madde 46 -Yardımlaşma Sandığı tarafından kurulan fonların her biri için özel defter tutulur.Bu defterlerin hangi fon hesabına dair olduğu belirtilir.Fonlara katılan üyelerin bu konudaki durumu deftere işlenir.
Bu defterlerin, özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, beş yıl süre ile saklanması zorunludur.

Kefalet Sandığı
Madde 47-Sandığın para ve muhasebe işlerinde çalışan personelin aylıklarından %5 kesilerek umulmadık açıklarını kapatmak güvence sağlamak amacı ile kefalet hesabı adı altında bir hesap açılır.
Görev değiştiren veya işten ayrılan personele kesilen kefalet paraları borcu varsa mahsup edilmek suretiyle iade edilir.
Madde 48- Sandık faaliyetleri ve fonların çalışmaları hakkında ilgili mevzuat, dernek tüzüğü ve bu yönetmelik hükümleri ile Genel Kurul kararlarına aykırı olmamak üzere gerekli düzenlemeyi yapmaya Yönetim Kurulu yetkilidir.

Sandıkların yasal durumu
Madde 49 - Sandıklar, derneklerin bir yan kuruluşudur; Bunların tüzel kişilikleri yoktur.
Sandık yönetim kurulu, dernek yönetim kurulunca verilecek yetkiye dayanarak, sandıkla ilgili konularda mahkemeler ve idare makamlarında sandığı temsil edebilir, sandığa izafeten her türlü hukuki tasarrufta bulunabilir.

Sandığın malları
Madde 50- Sandığın bütün mal ve hakları dernek malı sayılır. Taşınmazlar dernek adına tescil edilir, kullanma hakkı sandığa devredilir.
Bu mallara karşı işlenen suçlar, dernek mallarına karşı işlenmiş sayılır ve sandık mallarına karşı suç işleyenler dernek malına karşı suç işleyenler gibi cezalandırılır.

TASFİYE
Sandığın Feshi
Madde 51 - Genel Kurul her zaman Sandığın feshine karar verebilir. Genel Kurul'un Sandığın feshine karar verebilmesi için işbu Yönetmeliğe göre Genel Kurul'a katılma hakkı bulunan Sandık üyelerinin en az 2/3'nün hazır bulunması gerekir. Çoğunluk sağlanamazsa toplantı ertelenir, ikinci toplantıya katılan üye sayısı Sandık Yönetim ve Denetleme Kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz, fesih kararı toplantıya katılan üyelerin 2/3'ünün oyu ile alınır.

Mal Varlığının Tasfiye Esasları
Madde 52 -Sandığın feshine karar verilmesi durumunda, demirbaş ve menkul mallar Derneğe intikal eder,ödeme sırasında ya da tasfiye anında yapılan giderlerle zararlar ve her türlü borçlar pay sahiplerinin hesaplarından düşülerek geri kalan para faizsiz olarak ödeme yapılırlar.

 

 


 

Takvim
ATATÜRK

 ÖNDERİMİZ ATATÜRK

 ATATÜRK KÖŞEMİZ
İSTİKLAL MARŞI

GENÇLİĞE HİTABE
ANITKABİR
DEVRİMLERİ
İLKELERİ
HAYATI
RESİMLERİ

GÖÇER REKLAM

 

YARDIMLAŞMA SANDIĞI

 
YARDIMLAŞMA
 
SANDIĞI
 
SİZLERİ 
FAİZ
KISKACINDAN
KURTARIR.
 
DERNEĞİMİZİN
 
BÜNYESİNDE  
KURULAN
 
YARDIMLAŞMA 
SANDIĞINA 
ÜYE OL
 
SEN FAİZSİZ
KREDİ AL, 
BAŞKALARINA DA 
ÖNCÜLÜK ET..! 
 
Hava Durumu
Saat
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar7.13077.1592
Euro8.67138.7060